Vorige

Reisvoorwaarden

   1. Op het ontbreken van dit formulier kan alleen de SURINAME TOUR AGENT zich beroepen.
   2. Onder reizen worden in deze voorwaarden verstaan alle diensten, die door SURINAME TOUR AGENT worden aangeboden. Zo vallen met name onder het begrip reizen: ondermeer de navolgende diensten: de tours en de trips, zowel ééndaagse, als meerdaagse; het reserveren van hotels, pensions, huizen, appartementen en dergelijke; het boeken van huurauto’s en alle overige diensten, welke, in welke vorm dan ook, thans en in de toekomst door SURINAME TOUR AGENT worden of zullen worden aangeboden.
   3. Onder reizigers worden in deze voorwaarden verstaan al diegenen, die de diensten als hiervoor onder sub 2 vermeld van SURINAME TOUR AGENT afnemen.
   4. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een of meer reizigers, welke volgens de opdrachtgever als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, de dienst afneemt.
   5. De opdrachtgever en/of de reiziger is bij acceptatie van de opdracht tot reservering aansprakelijk voor de nakoming van alle voor hem/hen uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ook SURINAME TOUR AGENT is aansprakelijk voor de nakoming van alle voor haar uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de nakoming van die verplichtingen in redelijkheid niet van SURINAME TOUR AGENT kan worden gevorderd vanwege overmacht, zoals bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, politieke onrust en andere vormen van overmacht.
   6. De schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de opdracht tot reservering door SURINAME TOUR AGENT en een eerste betaling van tenminste 50% van de uit de reisovereenkomst verschuldigde reissom is voor de opdrachtgever en/of de reiziger het enig bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de reisovereenkomst.

Het saldo van de reissom dient uiterlijk 30 dagen vóór de dag van vertrek, de dag van vertrek niet meegerekend, aan de SURINAME TOUR AGENT te worden voldaan. Indien de opdrachtgever en/of de reiziger in gebreke blijft het saldo tijdig te voldoen kan SURINAME TOUR AGENT de opdracht tot reservering annuleren en de eerste betaling voor zichzelf als schadevergoeding behouden, behoudens het bepaalde onder 9 van deze voorwaarden. Bij betalingen via de bank of pinpas worden bankkosten in rekening gebracht.

   1. Het programma van de reis wordt aangegeven in het reisprogramma, zoals dat door SURINAME TOUR AGENT is verstrekt aan de opdrachtgever en/of de reiziger, een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
   2. De gepubliceerde reissom is voor meerdere personen per kamer, als vermeld in de reisovereenkomst. Indien de reiziger voor éénpersoons toeslag (single surcharge) heeft betaald is de accommodatie op basis van één persoon per kamer.
   3. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde, behoudt SURINAME TOUR AGENT zich het recht voor de reissom te wijzigen indien de reissom mede wordt bepaald door prijzen van diensten van een of meer derden en die derde zijn prijzen wijzigt. SURINAME TOUR AGENT zal een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de opdrachtgever en/of de reiziger mededelen. De opdrachtgever en/of de reiziger heeft alsdan het recht de reis te annuleren, indien de wijziging een verhoging van meer dan 20% van de reissom bedraagt. Reeds betaalde gelden zullen zonder interestvergoeding worden gerestitueerd indien een zodanige annulering door de opdrachtgever en/of de reiziger aan SURINAME TOUR AGENT wordt meegedeeld binnen 3 dagen nadat de prijswijziging aan de opdrachtgever en/of de reiziger is meegedeeld.
   4. De duur van de reis wordt vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.
   5. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties. Voor reizigers, wiens opdracht tot reservering elders dan in Suriname is gemaakt, wordt hier met vertrek bedoeld het vertrek naar Suriname.
   6. SURINAME TOUR AGENT is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit het nalaten van de inentingen en vaccinaties en de opdrachtgever en reiziger vrijwaren SURINAME TOUR AGENT ter zake.
   7. De opdrachtgever en/of de reiziger dient bij de opdracht tot reservering een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs van de reiziger te overleggen.
   8. Uiterlijk 10 dagen voor vertrek, de dag van vertrek daaronder niet begrepen, kan de opdrachtgever en/of de reiziger SURINAME TOUR AGENT schriftelijk vragen wijzigingen in het reisprogramma te laten aanbrengen, mits zulks mogelijk is en tegen betaling van de eventuele meerdere reissom en de daarmee gepaard gaande administratiekosten.
   9. Ingeval van annulering van een reis door de opdrachtgever of de reiziger 21 tot 30 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 25% van de reissom verschuldigd. Bij annulering 14 tot 20 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd en bij annulering korter dan 14 dagen de volledige reissom.
   10. SURINAME TOUR AGENT behoudt zich het recht voor de reisovereenkomst, zonder schadeplichtig te zijn en zonder gerechtelijke tussenkomst, te annuleren:

(a) bij een definitieve deelname van minder dan het gepubliceerde of overeengekomen minimum aantal reizigers;

(b) in geval van overmacht als bedoeld in artikel 5.

   1. SURINAME TOUR AGENT dient de annulering als bedoeld in artikel 16 sub (a) uiterlijk 7 dagen voor vertrek, de dag van vertrek inbegrepen, aan de opdrachtgever of de reiziger mede te delen.

SURINAME TOUR AGENT dient de annulering als bedoeld in artikel 16 sub (b) zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever en/of de reiziger mee te delen. In alle de gevallen als bedoeld in artikel 17 dient SURINAME TOUR AGENT de ontvangen reissom zonder interestvergoeding te restitueren.

   1. SURINAME TOUR AGENT is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit verstrekte foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal de reis of het reisprogramma betreffende.
   2. De opdrachtgever en/of de reiziger dient op zijn kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
   3. SURINAME TOUR AGENT kan het reisprogramma wijzigen in geval van culturele of weersomstandigheden of om veiligheidsredenen.
   4. SURINAME TOUR AGENT kan een reiziger, die zich op welke wijze ook ernstig misdraagt van de reis of het verdere verloop daarvan uitsluiten, zonder schadeplichtig te zijn.
   5. Voor schade ten gevolge van beperkte communicatie middelen, transportfaciliteiten, medische hulp en het avontuurlijk karakter van de reis kan de reiziger SURINAME TOUR AGENT niet aansprakelijk stellen. U dient zorg te dragen voor medicamenten / hulpmiddelen voor allergieën en aandoeningen waaraan u lijdt.
   6. In geval de reis per vliegtuig wordt ondernomen is SURINAME TOUR AGENT niet aansprakelijk voor de schade van de reiziger, welke voortvloeien uit vertragingen van het door derden te bewerkstelligen luchtvervoer en welke vertragingen voor die derden een overmachtsituatie opleveren. Bij de incheck op het lokale vliegveld dient u een kopie van uw foto identiteitsbewijs af te geven.
   7. Indien er groepsgewijs geboekt is voor een reis wordt de opdrachtgever geacht dat hij de reisvoorwaarden bekend maakt aan alle groepsleden en SURINAME TOUR AGENT vrijwaart van alle schade ter zake.
   8. Op de onderhavige algemene voorwaarden, die noch door een werknemer van SURINAME TOUR AGENT kan worden gewijzigd, is uitsluitend het Surinaamse recht van toepassing.

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. TOURS NAAR HET BINNENLAND:

   • Gelet op de aard en locatie van onze oorden raden wij u aan geen muziekapparatuur te gebruiken. NATUURBEHOUD IS ZELFBEHOUD.
   • Het is verboden planten en/of dieren uit het gebied mee te nemen.
   • Het meenemen van eigen dranken is niet toegestaan.

BELANGRIJK ADVIES:

  • Sluit een goede verzekering af voor uw bezittingen en een aparte ongevallen- en annuleringsverzekering.
  • Neem geen waardevolle spullen mee tijdens de tour (sieraden, valuta etc.)